Gratis verzending / makkelijk retourneren

Winkelwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Ondernemingsgegevens 


schoenen Luyten bv

Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen-stokkem

 

info@schoenenluyten.be


tel: 0032 (0)89 75 56 08

Onr BE 0 479 320 847

 

Maatschappelijk zetel: Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen-Stokkem 

RPR Tongeren

 


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van schoenen Luyten een bvba met maatschappelijke zetel Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen-Stokkem, BTW BE 0 479 320 847, RPR Tongeren, (hierna 'schoenen Luyten') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van schoenen Luyten moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door schoenen Luyten aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. We leveren enkel aan klanten binnen de Europese Unie. Leveringen naar België, Nederland en Luxemburg zijn gratis,  voor alle andere landen binnen Europa wordt 15 euro als verzendingskost extra aangerekend. Het terugsturen van goederen is altijd ten koste van de koper. Als u een artikel ontvangen heeft, niet conform uw bestelling, waarbij de fout bij schoenen Luyten ligt, kan u via info@schoenenluyten.com  vragen om een tussenkomst of volledige terugbetaling van de retourkosten. Schoenen Luyten beoordeelt of uw aanvraag terecht is en maakt desgevallend het bedrag over op uw rekening na ontvangst van de goederen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, onjuiste kleurweergave of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden schoenen Luyten niet. Schoenen Luyten  is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Schoenen Luyten is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@schoenenluyten.be


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door schoenen Luyten. Schoenen Luyten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het artikel voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De klant wordt hiervan via een e-mail op de hoogte gebracht. Indien door tussentijdse verkoop het door u bestelde en betaalde artikel niet meer in voorraad is, betalen we u ten laatste de dag na betaling terug op dezelfde rekening van waaruit u betaald heeft.

 

Schoenen Luyten is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, leveringstermijnen aan te passen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

 

We leveren enkel aan klanten binnen de Europese Unie. 


Artikel 4: Online aankopen

 


De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de 'bestelknop' te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van schoenen Luyten voor zover de bestelling kan worden aanvaard (cfr. art. 3). De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverplaats. Deze bevestigingsmail bevat ook een kopie van de Algemene Voorwaarden.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart
- via bankkaart

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

 

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Duitsland

Leveringen binnen België, Nederland zijn gratis. Voor Duitsland wordt een verzendingskost van 15 euro aangerekend. Wij leveren niet buiten de Europese Unie.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant binnen enkele dagen na betaling geleverd, afhankelijk van de transportfirma kan dit echter oplopen tot 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld via mail aan info@schoenenluyten.com binnen de 48u na levering met een duidelijke omschrijving en foto.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van schoenen Luyten. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van schoenen Luyten te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij schoenen Luyten.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant schoenen Luyten, Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen Stokkem (België) info@schoenenluyten.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan schoenen Luyten heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan schoenen Luyten, Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen-Stokkem (België). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

U kan desgewenst het artikel binnenbrengen in onze winkel, Schoenen Luyten, Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen-Stokkem (België) tijdens de openinguren. (zie actuele openingsuren op www.schoenenluyten.be)

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is of draagsporen vertoont, behoudt schoenen Luyten zich het recht de Klant aansprakelijk te stellen en de terugbetaling te weigeren. 

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Schoeisel mag enkel gepast worden op een zachte ondergrond (tapijt) zodat er absoluut geen krassen of beschadigingen kunnen gebeuren aan het schoeisel en de loopzool in het bijzonder.

 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal schoenen Luyten alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen betreffende het artikel, exclusief retourkosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat schoenen Luyten alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Schoenen Luyten betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7a: Klachten

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering (d.i. gebrek aan overeenstemming), moet onmiddellijk worden gemeld en uiterlijk binnen de twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop dit gebrek wordt vastgesteld, op straffe van verval van elk recht (OF met compleet verlies van rechten bij laattijdige melding). Bij geschillen geldt enkel het Belgisch recht en zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met de klantendienst (info@schoenenluyten.com) waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Schoenen Luyten, Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen-Stokkem (België).

De Gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld worden terugbezorgd aan de gebruiker.

Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Schoenen moeten wegens de aard van deze producten aantoonbaar goed onderhouden zijn om onder garantie te kunnen vallen en schoenzolen vallen in elk geval buiten garantie, tenzij duidelijk is dat het gebrek aan de schoenzolen een productiefout betreft.

Elk gebrek dient binnen de 2 maanden vanaf de dag van vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

 

 

 

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van schoenen Luyten is bereikbaar via e-mail op info@schoenenluyten.com of per post op het volgende adres Schoenen Luyten, Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen-Stokkem (België) Eventuele klachten kunnen hieraan worden gericht.

 

Artikel 10: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor consumenten die in hun hoedanigheid van Klant artikelen online aankopen.

De Klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst (info@schoenenluyten.com) en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan schoenen Luyten bvba, Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen-Stokkem (België) Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar schoenen Luyten door de consument vallen volledig ten laste van de consument, tenzij de consument kan aantonen dat het geleverde product niet in overeenstemming zou zijn met de beschrijving van het aanbod.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- licht versleten artikelen
- geheel of gedeeltelijk versleten artikelen
- artikelen die overdreven slijtage vertonen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) beschadigd werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

 

 

 

 

Artikel 11: Privacy

 

Schoenen Luyten bvba hecht belang aan uw privacy. 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Vital Luyten, zaakvoerder, Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen-Stokkem, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en reclame- of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan schoenen Luyten bvba, Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen-stokkem, info@schoenenluyten.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot schoenen Luyten bvba, Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen-stokkem, info@schoenenluyten.com

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 

Schoenen Luyten bvba, Burgemeester Henrylaan 49 B, 3650 Dilsen-stokkem, info@schoenenluyten.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Artikel 12: Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

 We kunnen eventueel ‘First party cookies’ gebruiken. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingevuld. 

Eveneens kunnen we eventueel ‘Third Party cookies’ gebruiken. Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door schoenen Luyten om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van schoenen Luyten. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Schoenen Luyten kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. 

 

Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.

 

 

 

Artikel 17: Algemene bepalingen

 

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de gebruiker over de activiteiten van de verkoper.

De verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Schoenen Luyten stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Schoenen Luyten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Schoenen Luyten draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

Schoenen Luyten is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder of overmacht, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van schoenen Luyten, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van schoenen Luyten.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van schoenen Luyten.